Hellopark - warunki użytkowania

1. Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Usługa Hellopark - zespół współpracujących ze sobą systemów informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Administracja Hellopark - przedsiębiorstwo wskazane w punkcie 2 Regulaminu.

Usługodawca - podmiot świadczący usługi za pośrednictwem usługi Hellopark na zasadach określonych w Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie korzysta z usługi Hellopark.

2. Postanowienia ogólne

Regulamin reguluje kwestie dostępu lub wykorzystania przez osobę prywatną aplikacji oraz witryny internetowej, treści, produktów oraz usług (zwanych dalej "Usługami", "Hellopark", "my", "nas", "nasz", "nasze") udostępnianych przez Hellopark Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Grochowska 39A, 31-516, Kraków, Polska, KRS: 0000755204, NIP: 6793176322, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 złotych wpłaconym w całości (zwaną dalej "Hellopark", "Administracja Hellopark", "Operator").

Adres do korespondencji:

Hellopark Sp. z o. o.
ul. Grochowska 39A
31-516 Kraków
[email protected]

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z Usług.

3. Warunki świadczenia usług

3.1. Uwarunkowania techniczne

Hellopark jest kompatybilny z systemem operacyjnym Android, od wersji 5.0 wzwyż oraz iOS. Nie gwarantujemy poprawnego działania na starszych wersjach systemu.

Użytkownik po aktywacji konta otrzymuje od Administracji Hellopark link aktywacyjny. Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie linku aktywacyjnego w sposób uniemożliwiający osobom trzecim dostęp do niego. Aktywacja aplikacji nie pociąga za sobą żadnych opłat, wymaga jednak zaakceptowania postanowień Regulaminu. W dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość wycofania jego akceptacji, i tym samym usunięcie konta z systemu. Zespół Hellopark nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika z powodu niezabezpieczenia linku aktywacyjnego przed dostępem osób trzecich.

3.2. Uwarunkowania prawne

Zabrania się Użytkownikom umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Treści takie zostaną usunięte, a wielokrotne naruszenie tego przepisu spowoduje zablokowanie konta bez możliwości utworzenia go ponownie, oraz, w przypadku popełnienia przez Użytkownika wykroczenia lub przestępstwa, zgłoszenie sprawy odpowiednim instytucjom przewidzianym przez prawo.

O wszystkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą wiadomość e-mail wysłanej na adres, na który Użytkownik otrzymał link aktywacyjny.

Zaakceptowanie zmian w Regulaminie przez Użytkownika jest warunkiem dalszego korzystania z serwisu.

4. Sposób składania i realizacji zamówień

Klient zawiera z administracją Hellopark umowę o świadczenie Usług wraz ze zgodą, wyrażoną w formie elektronicznej, na przetwarzanie danych osobowych, którą nawiązuje poprzez aktywację konta w serwisie i akceptację Regulaminu.

Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana w momencie aktywacji aplikacji przez Użytkownika. Aby złożyć takie zamówienie, konieczne jest zawarcie umowy ramowej i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. aktywacja aplikacji i akceptacja postanowień Regulaminu.

Umowa o świadczenie Usługi jest zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Zamknięcie konta: rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług przez Użytkownika jest rozpatrywane w drodze odstąpienia od umowy.

Użytkownik może rozwiązać umowę ramową poprzez usunięcie konta w serwisie, inicjowane poprzez opcję dezaktywacji w profilu Użytkownika w aplikacji mobilnej.

Hellopark zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług, gdy:

6. Polityka Ochrony Danych Osobowych

Dane zbierane w trakcie użytkowania Usługi służą jedynie w celu realizacji zamówionych przez Użytkownika funkcjonalności Usługi.

Klient w każdej chwili ma możliwość dostępu do swoich danych, a także ich modyfikacji lub usunięcia poprzez kontakt z Administracją Hellopark. Użytkownik może skontaktować się z Administracją Hellopark pod adresem [email protected]. Dane osobowe przechowywane są od momentu utworzenia konta, do momentu ustania potrzeby korzystania z danych w celu świadczenia Usługi lub do momentu złożenia przez Użytkownika wniosku o usunięcie danych.

6.1 Dane osobowe oraz pozostałe dane, które przechowuje Hellopark:

W celu świadczenia Usługi, Administracja Hellopark przechowuje następujące dane:

6.2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo wskazane w punkcie 2 Regulaminu.

6.3. Powierzenie danych osobowych

Usługodawca jest uprawniony do dokonania podpowierzenia na rzecz podmiotów wskazanych poniżej, pod warunkiem uprzedniej akceptacji przetwarzającego przez Administratora danych lub braku sprzeciwu. Akceptując Regulamin, Użytkownik akceptuje następujących podprzetwarzających:

7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Spory wynikające ze stosowania Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Administracją Hellopark a Użytkownikami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).